Lundo

  • Min hemkommun sedan 3 år
  • Livskraftig, växande kommun nära Åbo
  • Drygt 20.000 invånare, varav 300 svenskspråkiga enligt befolkningsregistret
  • Flera ggr vald till Finlands mest företagsvänliga kommun
  • Bott 3 år i den gamla klädesfabriken vid Littois träsk